आंतरजातीय विवाह केलेल्या वधु-वरास ५० हजार रुपयाचे अनुदान !

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती 1 योजनेचे नांव आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना 2. योजनेचा प्रकार राज्य 3. योजनेचा उद्देश अस्पृश्यता निवारण करण्याचा एक भाग म्हणून आंरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक योजना 4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी 5. योजनेच्या […]

आंतरजातीय विवाह केलेल्या वधु-वरास ५० हजार रुपयाचे अनुदान ! Read More »