विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

अ. क्र. योजना सविस्तर माहिती
1. योजनेचे नाव विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गासाठी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
2 योजनेचा प्रकार राज्यस्तरीय योजना
3 योजनेचा उद्देश. मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण ही योजना शासन निर्णय क्र. इबीसी-1970/121397-जे, दि.7.9.1972 अन्वये विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या उमेदवारांना लागू करण्यात आली.
सदर योजनेत सुधारणा करुन शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/1095/ प्र.क्र.57/ मावक-2, दि.26/7/1995 व दि.23.7.2009 आणि शासन शुध्दीपत्रक दि.30 जुलै, 2009 नुसार युवक व युवतींना वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण देण्याची येाजना मोटार ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्हयात राबविण्यात येते. त्याकरिता प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेस शासन निर्णय दि.27.2.2013 नुसार खालीलप्रमाणे रक्कम अदा केली जाते.

प्रशिक्षण प्रकार प्रशिक्षण दर रु. प्रशिक्षण कालावधी
हलके वाहन 4264/- 40 दिवस
अवजड वाहन 4960/- 40 दिवस
वाहक 1728/- 8 दिवस

तसेच शासन शुध्दीपत्रक दि.15 मार्च, 2012 नुसार लाभार्थ्यांना पोस्टाने चालक/ वाहक परवाना पाठविणेकरीता प्रतिलाभार्थी रु.100/- एवढी रक्कम मंजुर करण्यात येते.

4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे
त्याचे नाव
विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती/ इतर मागासवर्ग / विशेष मागास प्रवर्ग.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
  • उमेदवार विजाभज /इमाव व विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.
  • उमेदवार हा वाहन प्रशिक्षणासाठी मोटार परिवहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता शारीरिक पात्रता, इत्यादि बाबींची पूर्तता करणारा आसावा.
  • प्रशिक्षण कालावधीमध्ये जिल्हा कार्यालय ते प्रशिक्षण केंद्रापर्यंत जाणे येण्याचे भाडे, आरोग्य तपासणी, छायाचित्र, चालकाचा कच्चा व पक्का परवाना, वाहक परवाना व बिल्ला, राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था इत्यादि संबंधित प्रशिक्षण संस्थेमार्फत केली जाते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रशिक्षण केंद्राच्या मुख्यालयी राहणारा स्थानिक प्रशिक्षणार्थी वसतिगृहात रहात नसल्यास मोटार वाहन चालक प्रशिक्षणार्थीस रु.300/- व वाहक प्रशिक्षणार्थ्यास रु.150/- याप्रमाणे प्रशिक्षण काळात विद्यावेतन देणे प्रशिक्षण संस्थेवर बंधनकारक राहील.
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे अर्ज करावा.
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.

सांख्यिकी माहिती

(रु. लाखात )

अ. क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 2260.00 64433
2 2013-14 2369.98 58796
3 2014-15 1263.00 43633
Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?