अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे. (दलीत वस्ती विकास योजना.)