संकल्प | Sankalp

इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पुजेमि । इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पुजेमि । इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पुजेमि । अध्दाय इमाय पटिपत्तिया जाति-जरा-मरण म्हा परिमुत्र्चिस्सामि ।।२।।

इमिना पुत्र्त्र कम्मेन , मा-मे बालं समागमो । संत समागमो होतु याव निब्बान पत्तिया ।।३।। देवो वस्सतु कालेन , सस्स सम्पत्ति हेतुच ।  फीतो भवतू लोकेच , राजा भवतु धम्मिको ।।४।।

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?