रतन सुत्त | Ratna Sutta

यानीध भूतानी समागतानि| भूम्मानि वा यानी व अन्तलिखे|तथागतं देवननुस्सपूजितं|बुद्ध नमस्साय सुवत्थि होन्तु||१||

यानीध भूतानी समागतानि| भूम्मानि वा यानी व अन्तलिखे|तथागतं देवननुस्सपूजितं|धम्म नमस्साय सुवत्थि होन्तु||२||

यानीध भूतानी समागतानि| भूम्मानि वा यानी व अन्तलिखे|तथागतं देवननुस्सपूजितं|संघ नमस्साय सुवत्थि होन्तु||३||

यानीध भूतानी समागतानि| भूम्मानि वा यानी व अन्तलिखे|सब्बेवभूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच सुणन्तु भासितं||४||

तस्मा हि भूता निसामेथ सब्बे| मेत्तं करोथ मानुसिया पजाय|दिवा रत्तोच हरन्ति ये बलिं|तस्माहि ने रक्खथ अप्पमत्ता||५||

य किञ्चि वित्त इधं वा हूंर वा| सग्गेसु वा यं रतनं पणीतं | न नो समं अत्थि तथागतेन| इदम्पि बुद्धे रतनं पणीत|एतेन सच्चन सुवत्थि होतुं||६||

खयं विरांग अमतं पणीतं|यदज्झगा साक्यमुनी समाहितो न तेन समात्थि किंञ्चि| इदम्पि धम्मे रतनं पणीतं|एतेन सच्चेन सुवत्थि होतुं||७||

यं बुद्धसेट्ठो परिवण्मयि सुचिं|  समाधिमानन्तरिकञ्ञमाहू| समाधिना तेन सभो न विज्जति| इदम्पि धम्मे रतनं पणीतं|एकेन सच्चेन सुवत्थि होतुं||८||

ये पुग्गला अठ्ठसतं पसत्था|चतारी येतानि युगानि होन्ति|ते दक्खिणेच्या सुगतस्स सांवका|एतेसु दिन्नानिमहप्फलानि|इदम्पि संघ रतनं पणीतं|एतेन सच्चेन सुवत्थि होतुं||९||

ये सुप्पयुत्ता मनसा दळ्हेन|निक्कामिनो गोतमसासनम्हि| ते पत्तिपत्ता अमतं विगह्य| लद्धा मुधा निब्बुती भुञ्जमाना|इदम्पि संघे रतनं पणीतं|एतेन सच्चेन सुवत्थि होतुं||१०||

यथिन्दखीले पठविं सितोसिया|चतुब्भि वातेभी असम्पकम्पियो| तथूमप सप्पुरिसं वदामि|यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति|इदम्पि संघे रतनं पणीतं |एतेन सच्चेन सुवत्थि होतुं||११||

ये अरियसच्चानि विभावयन्ति|गंभीरपञेन सुदेसितानि|किञ्चापिते होन्ति भुसप्पमत्ता|न ते भवं अठ्ठम आदियन्ति|इदम्पि संघे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु||१२||

सहावस्स दस्सनसंपदाय|तयस्सु धम्मा जहिता भदन्ति|सक्कायदिट्ठि विचिकिच्छितंञ्च|सीलब्बतं वा पियदत्थि किञ्चि|चतूहपायेहि च विप्पमुतो छचाभिठानानि अभब्बो कांतु|इदम्पि संघे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु||१३||

किञ्चापि सो कम्म करोति पापकं कायेन वाचाउद चेतसा वा |अभब्बो सो तस्स पटिच्छदाय|अभब्बता दिट्ठ पदस्य वुत्ता|इदम्पि संघे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु|| १४||

वनप्पगुम्बे यथा फुस्सितग्गे|गिम्हाणमासे पठिमस्मिं गिम्हे|त्तथूपमं धम्मवर अदेसयि|निब्बाणगामिं परम हिताय|इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु|| १५||

वरो, वरञ्ञू, वरदो वराहरो| अनुत्तरो धम्मवरं अदेसयि|इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु|| १६||

खीणपुराणं नवं नत्थि संभवं|विरत्तचिता आयतिके भवस्मि|ते खीणबीजा अविरुल्हिछन्दा|निब्बान्ति धीरा यथा यं पदीपो|इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतं, एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु||१७||

मराठी अर्थ

रतन सुत्त

येथे जे काही प्राणी आहेत,ते स्थिर असोत वा फिरणारे,सर्व प्राणी, अपवाद न करता,जागृतास नमन ।त्यांनी बुद्धांना वंदन करावे,ज्याची देवांनी पूजा केली आहे,त्यांच्या कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी. येथे जे काही प्राणी आहेत,ते स्थिर असोत वा फिरणारे,सर्व प्राणी, अपवाद न करता,जागृतास नमन ।त्यांनी धम्माला वंदन करावे,ज्याची देवांनी पूजा केली आहे,त्यांच्या कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी. येथे जे काही प्राणी आहेत,ते स्थिर असोत वा फिरणारे,सर्व प्राणी, अपवाद न करता,जागृतास नमन ।त्यांनी संघाला श्रद्धांजली अर्पण करावी,ज्याची देवांनी पूजा केली आहे,त्यांच्या कल्याणासाठी आणि आनंदासाठी. येथे जे काही प्राणी आहेत,ते स्थिर असोत वा फिरणारे,सर्व प्राणी, अपवाद न करता,चांगले आणि आनंदी रहा,किंवा ते लक्षपूर्वक ऐकून विचार करू शकतात.म्हणून, प्राणी, शहाणे व्हा,आणि प्रेमळ कृत्ये करा,कारण दिवसा आणि रात्री,देवांचे रक्षण करो. कितीही मौल्यवान संपत्ती आहे,मग ते पृथ्वीवर असो वा आकाशात,त्यातील एकही तथागताच्या बरोबरीचा नाही.बुद्ध खरोखरच अनमोल आहे.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो. बुद्धाची उपासना करणे चांगले आहे.धम्माची उपासना करणे चांगले आहे.संघाची पूजा करणे चांगले.तिन्ही दागिने खरोखरच मौल्यवान आहेत.या सत्याने कल्याण होवो.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?