पुण्यनुमोदन | Punyanumodana

 

दुक्प्पखत्ता च निदुक्खा भयप्पत्ता च निब्भया |

सोकप्पत्त च निस्सोको होन्तु सब्बेपि पाणिनो||१ ||

एतावता च अम्हेहि सम्भतं पुञ्ञ सम्पदं|

सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पति सिध्दिया ||२||

दानं ददन्तु सध्दाय सीलं रक्खन्तु सब्बदा |

भावना भिरता होन्तु गच्छन्तु देवतांगता ||३||

सब्बे बुध्दा बलपत्ता पच्चकानञ्च यं बलं |

अरहन्ताञ्च तेजेन, रक्खन्तु बन्धामि सब्बसो ||४||

आकासठ्ठा च भूम्मठा, देवा- नागा महिध्दिका |

पुञ्ञं तं अनुमोदित्वा, चिरं रक्खन्तु सासनं ||५||

आकासठ्ठा च भूम्मठा, देवा- नागा महिध्दिका |

पुञ्ञं तं अनुमोदित्वा, चिरं रक्खन्तु देसनं ||६||

आकासठ्ठा च भूम्मठा, देवा- नागा महिंध्दिका |

पुञ्ञं तं अनुमोदित्वा, चिरं रक्खन्तु त्वं परन्ति ||७||

  मराठी अर्थ

पुण्यनुमोदन

सर्व प्राणी सुखी होवोत; सर्व प्राणी रोगमुक्त असू शकतात. सर्व प्राणीमात्रांना निर्भयतेचा अनुभव येवो. सर्व प्राणी दुःखापासून मुक्त होवोत.””सर्व प्राणी आपले गुण सामायिक करोत. सर्व देवता आनंदित होवोत. सर्व स्वर्गीय प्राणी आपल्यावर प्रसन्न व्हावेत आणि सर्व चांगले भाग्य आपल्याला लाभो.””ते भेटवस्तू देतात, त्यांचे अंतःकरण सद्गुणांवर ठेवतात. ते नेहमी त्यांच्या नैतिक आचरणाचे रक्षण करतात. ते प्रेमळपणाने भरलेले असतात. ते देवतांच्या निवासस्थानापर्यंत पोहोचू शकतात.””शरीराने आणि मनाने बलवान असलेले सर्व प्राणी, असहायांचे रक्षण करोत. ते सर्वांना निब्बनाची सर्वोच्च स्थिती प्राप्त होवोत.””खगोलीय आणि मानवी क्षेत्रातील सर्वोच्च स्थितीत पोहोचल्यानंतर, निब्बानाची जाणीव करून, ते बुद्धाच्या भूमीत दीर्घकाळ आनंद करू शकतात.””खगोलीय आणि मानवी क्षेत्रातील सर्वोच्च स्थितीत पोहोचल्यानंतर, निब्बानाची जाणीव करून, ते बुद्धाच्या भूमीत दीर्घकाळ आनंद करू शकतात.””खगोलीय आणि मानवी क्षेत्रातील सर्वोच्च स्थितीत पोहोचल्यानंतर, निब्बानाची जाणीव करून, ते दूरच्या ठिकाणी दीर्घकाळ आनंद करू शकतात.”

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?