परित्राण पाठ | Paritran Path

विपत्ति पटिविहाय, सब्ब सम्पति सिध्दिया ||

सब्ब योगा विनासाय, भवे दिघायु दायकं ||

सब्ब दुक्खा विनासाय, भवे निब्बाण सन्तिके

भन्ते अनुग्गहं कत्त्वा परित्तंब्रूथ मंगलं ||१||

समन्ता चक्क वालेसु, अत्रागच्छंतु देवता ||

सध्दम्म मुनि राजस्स, सुणन्तु सग्ग मोक्खदं ||

धम्मसवण कालो, अयं भदन्ता ||

धम्मसवण कालो,अयं भदन्ता ||२||

धम्मसवण कालो,अयं भदन्ता

ये सन्ता सन्ता चित्ता त्रिसरण भरणा एन्थं लोकं तरे वा ||

भुम्मा भुम्माच देवा गुण गुण गहण ब्यावत सब्ब कालं ||

एते आयुन्तुदेवा वर || कनकमेय मेरु राजे वसन्तो ||

सन्तो सन्तो सहेतुं मुनिवर वचनं सौतु मग्ग सुमग्ग ||३||

सब्बेसु चक्कवालेसु, यक्खा देवाचं ब्रम्हानो |

यंदा अम्हेहि कतं पुञ्ञं, सब्ब सम्पत्ति साधकं ||

सब्बेतं अनुमोदित्त्वा, समग्ग सासनरता ||

पमाद रहिता होन्तु, आरक्खासु विसेसतो ||४||

सासनस्सच च लोकच्च, वुडि-ढं भवुत सब्बदा |

सासनप्पिच लोकञ्च, देवा रक्खन्तु सब्बदा |

संध्दिसुखी होन्तु, सब्बे परिवारे हि अत्तनो ||

अनीधा सुमना होन्तु, सहसब्बेहि ञातिभि ||५||

राजातो वा चोरतो वा, मनुस्सतो वा अमनुस्सतो वा

अग्नियतो वा उद्दकतो वा, पिसाच्चतोवा खानुक तो वा ||

कणटकतोवा, नक्ख-त्तत्तो वा ||

जनप्रद रोगतोत्वा असध्दमतोत्वा ||

असन्दिट्टितोवा असुप्परिसतोवा ||

चण्ड-हत्यि अस्स मिगगौन ||

कुक्कर- अहि विच्छिक मणिसप्प दीपि- अछ्छ – अछ्छ- तरछृछ सुकर महिस रक्ख सादिही ||

नाना भयतोवा, नाना रोगतोवा, नाना उपद्दवतोवा, सब्बे मारक्खं गन्हतुं ||६||       परित्राण पाठ सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी मी बुद्धाचा आश्रय घेतो.सर्व संपत्तीच्या प्राप्तीसाठी मी धम्माचा आश्रय घेतो.सर्व बंधने नष्ट करण्यासाठी मी संघाचा आश्रय घेतो.सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी मी दुसऱ्यांदा बुद्धाचा आश्रय घेतो.सर्व संपत्तीच्या प्राप्तीसाठी मी दुसऱ्यांदा धम्माचा आश्रय घेतो.सर्व बंधने नष्ट व्हावीत म्हणून मी दुसऱ्यांदा संघाचा आश्रय घेतो.सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी मी तिसऱ्यांदा बुद्धाचा आश्रय घेतो.सर्व संपत्तीच्या प्राप्तीसाठी मी तिसऱ्यांदा धम्माचा आश्रय घेतो.तिसर्‍यांदा मी सर्व बंधने नष्ट करण्यासाठी संघाचा आश्रय घेतो.सर्व प्राणी दुःखातून मुक्त होवोत.सर्व प्राणीमात्रांना परम सुख प्राप्त होवो.सर्व प्राणिमात्रांना सर्वोच्च कल्याण प्राप्त होवो.सर्व प्राणी सुरक्षितपणे जगू दे.सर्व प्राणी दुःखापासून मुक्त होवोत.सर्व प्राणिमात्रांना सर्वोच्च कल्याण प्राप्त होवो.सर्व प्राणिमात्रांना सर्वोच्च कल्याण प्राप्त होवो.हे श्लोक तिहेरी रत्न (बुद्ध, धम्म आणि संघ) मध्ये आश्रय आणि सर्व प्राण्यांच्या कल्याण आणि मुक्तीची आकांक्षा व्यक्त करतात.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?