नरसिंह गाथा

चक्कवरकिङत रत्तसुपादो, लक्खण मण्डित आयतपण्ही,

चामर छत्त विभूसित पादो, एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||१||

साक्यकुमार वरो सुकुमालो, लक्खणचिंत्तित पुण्यसरीरो,

लोकहिताय गतो नरवीरो, एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||२||

पुण्यसंसड निभुमुखवण्णो, देवनरनापियो नरनागो,

मंत्तगाजिन्द विलासितगमि, एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||३||

खांयि सम्भव अग्ग कुलीनो देव मनुस्स नमास्मित पादो,

शील समाधि पतिठ्ठितचित्तो एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||४||

आयततुङग सुसंठीत नासो, गोपमुखो अभिनील सुनेतो|

इद्रधनु अभिनील भमूको,एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||५||

वठ्ठ सुमठ्ठ सुसंठीत गीवो, सिंहहुन मिगराज सरीरो,

कच्चन सुच्छवि उत्कमवण्णो, एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||६||

सिनिद्ध, सुगंम्भीर मञ्ञसुधोसो, हिंगलब्धु सुरतसुजिव्हो विसती|

वीसती सेतसुन्दतो, एस हि तू हे पिता नरसिंहो||७||

अञ्ञन वण्ण सुनील सुकेसो, कंच्चनपट्ट विसुद्ध ललाटो|

ओसधी पण्डर सुद्धसुउण्णो, एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||८||

गच्छंती नील पंथे विंव चन्दो, तारांगण परीवेटृिटत रुपो|

सावकम्ज्झ गतो समणिन्द्रो, एस हि तूय्ह पिता नरसिंहो||९||

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?