महामङगल गाथा | Mahamangala Gatha

महाकारुणीतको नाथो दिताय सब्बपाणिनं|

पूरत्वा पारमी सब्बा पत्तोसम्बोधि-मुत्तमं|

एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गल||१||

जयन्तो बोधियो मूले सक्यानं नन्दिवड् ढनो|

एवं तुय्हं जयो होतु जयस्सु जयमङ्गल||२||

सक्कत्वा बुद्धरतनं ओसधं उत्तमं वरं,

हितं देव मनुस्सानं बुद्धतेजेन सोत्थिना|

नस्सन्तुपद्दवा सब्बे दुक्खा वूपसमेन्तु ते||३||

सक्कत्वा धम्मरतंनं ओसधं उत्तमं वरं,

परिमलाहुपसमनं धम्मतेजेन सोत्थिना|

नस्सन्तु पद्दवा सब्बे भया वूपसमेन्तू ते||४||

Your Blog Post Title

सक्कत्वा संघरतंनं ओसधं उत्तमं वरं,

आहुण्णेयं पाहुणेय्यं संघतेजेन सोत्थिना|

नस्सन्तु पद्दवा सब्बे रोगा वूपसमेन्तु ते||५||

यं किञ्चि रतनं लोके विज्जतति विविधं पुथु,

रतनं बुद्ध समं नत्थि. तस्मा सोत्थि भवन्तु ते||६||

यं किञ्चि रतनं लोके विज्जति विविधं पुथु,

रतनं धम्म समं नत्थि तस्मा सोत्थि भवन्तु ते||७||

यं किञ्चि रतनं लोके विज्जति विविध पुथु,

रतनं संघं समं नत्थि तस्मा सोत्थि भवन्तु ते||८||

नत्थि मे सरणं अञ्ञं बुद्धो मे सरणं वरं,

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलं||९||

नत्थि मे सरणं अञ्ञं धम्मो मे सरणं वरं,

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलं||१०||

नत्थि मे सरणं अञ्ञं संघो मे सरणं वरं,

एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलं||११||

सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनास्सन्तु,

मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीघायुको भव||१२||

भवतु सब्ब मंग्ङलं रक्खन्तु सब्बदेवता,

सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सात्थि भवन्तु ते||१३||

भवतु सब्ब मंग्ङलं रक्खन्तु सब्बदेवता,

सब्ब धम्मानुभावेन सदा सात्थि भवन्तु ते||१४||

भवतु सब्ब मंग्ङलं रक्खन्तु सब्बदेवता,

सब्ब संघानुभावेन सदा सात्थि भवन्तु ते||१५||

नक्खत्तवक्ख भूतानं पापग्गह निवारणा,

परित्तस्सानुभावेन, हन्तुते सब्बेे उपद्दवे||१६||

यदुन्निमितं अवमग्ङलंञ्च,

यो चोमनापो सकुणस्स सदो,

पापग्गहो दुस्सपितं अकन्तं|

बुद्धानुभावेन विनासमेन्तु||१७||

यदुन्निमितं अवमग्ङलंञ्च,

यो चोमनापो सकुणस्स सदो,

पापग्गहो दुस्सपितं अकन्तं|

धम्मानुभावेन विनासमेन्तु||१८||

यदुन्निमितं अवमग्ङलंञ्च,

यो चोमनापो सकुणस्स सदो,

पापग्गहो दुस्सपितं अकन्तं|

संघानुभावेन विनासमेन्तु||१९||

मराठी अर्थ

महामंगल गाथा

परम दयाळू प्रभु, ज्याने सर्व प्राण्यांना दिले आहे,

परिपूर्ण ज्ञानाची सर्वोच्च देणगी,

या सत्याने विजय आणि शुभ होवो.

बोधीवृक्षाच्या मुळाशी, शाक्य राजपुत्राला ज्ञान प्राप्त झाले,

अशाप्रकारे तुमचाही विजय होवो.

बुद्धांचे सर्वोच्च रत्न प्राप्त करून,

प्राण्यांमध्ये सर्वात उत्कृष्ट, दयाळू शिक्षक,

सर्व प्राणी दुःखापासून मुक्त होवोत.

धम्माचे सर्वोच्च रत्न प्राप्त करून,

सुवासिक, शांतता आणणारे आणि धम्म-शिक्षणाने तेजस्वी,

सर्व प्राणी भयमुक्त होवोत.     संघाचे सर्वोच्च रत्न प्राप्त करून,

अर्पण योग्य सभा, महान पवित्र संघ,     सर्व प्राणी रोगमुक्त होवोत.

जगात जे काही मौल्यवान दागिने आहेत,

बुद्धाच्या बरोबरीचे काहीही नाही.

म्हणून, तुमच्यासाठी यश असू शकेल.

जगात जे काही मौल्यवान दागिने आहेत,

धम्माच्या बरोबरीचे काहीही नाही.

म्हणून, तुमच्यासाठी यश असू शकेल.

जगात जे काही मौल्यवान दागिने आहेत,

संघाच्या बरोबरीचे काहीही नाही.

म्हणून, तुमच्यासाठी यश असू शकेल.

मी बुद्धाचा आश्रय घेतो, अप्रतिम आश्रय.

या सत्याने माझ्यासाठी विजय आणि शुभ होवो.

मी धम्माचा आश्रय घेतो, अप्रतिम आश्रय.

या सत्याने माझ्यासाठी विजय आणि शुभ होवो.

मी संघाचा आश्रय घेतो, अनोळखी शरण.

या सत्याने माझ्यासाठी विजय आणि शुभ होवो.

सर्व प्राणी अपवादाशिवाय असू दे

सर्व दु:ख आणि क्लेशांपासून मुक्त,

त्यांना त्रास किंवा त्रास होऊ नये आणि त्यांना आनंदी आणि दीर्घायुष्य लाभो.

सर्व देवता तुमचे रक्षण करोत,

सर्व बुद्ध तुम्हाला त्यांच्या सामर्थ्याने आशीर्वाद देतील,

तुम्ही नेहमी बुद्धांच्या सान्निध्यात रहा.

सर्व देवता तुमचे रक्षण करोत,

सर्व धम्म त्यांच्या सामर्थ्याने तुम्हाला आशीर्वाद देवो,

आपण नेहमी धम्माच्या सान्निध्यात रहा.

सर्व देवता तुमचे रक्षण करोत,

सर्व संघ तुम्हाला त्यांच्या शक्तीने आशीर्वाद देवो,

सदैव संघाच्या सान्निध्यात राहो.

जशी आई आपल्या एकुलत्या एक मुलाचे रक्षण करते

तिच्या स्वतःच्या आयुष्यासह, त्याच प्रकारे,

या सत्याने सर्व प्राणिमात्रांना सर्व दुःखांपासून मुक्ती मिळावी.

जे काही अशुभ किंवा अशुभ चिन्हे असतील,

धूमकेतू, उल्का किंवा इतर खगोलीय घटनांमुळे घडलेले असोत,

बुद्धाच्या सामर्थ्याने ते टाळले जाऊ शकतात.

जे काही अशुभ किंवा अशुभ चिन्हे असतील,

धूमकेतू, उल्का किंवा इतर खगोलीय घटनांमुळे घडलेले असोत,

धम्माच्या सामर्थ्याने ते टाळले जाऊ शकतात.

जे काही अशुभ किंवा अशुभ चिन्हे असतील,

धूमकेतू, उल्का किंवा इतर खगोलीय घटनांमुळे घडलेले असोत,

संघाच्या सामर्थ्याने ते टाळता येतील.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?