महामंगल गाथा – 2 | Mahamangala Gatha 2

बाहुं सहस्समभिनिम्मितसायुधन्त,गिरिमेखलं उदितघोरससेनमारं। दानादि धम्मविधिना जितवा मुनिन्दो, त तेजसा भवतु ते जयमंगलानि।१

मारातिरेकमभियुज्झित-सब्बरत्तिं,घोरं पनालवकमक्खमथद्धयक्ख। खान्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि।२।

नालागिरि गजवरं अतिमत्तभूतं,दावग्गिचक्कमसनीव सुदारूणन्तं। मेत्तम्बुसेकविधिना जितवा मुनिन्दो, तं तेजसा भवुत ते जयमंगलानि।३।

उक्खित्तखग्ग-मतिहत्थ सुदारूणन्त,धावं तियोजनपथं-गुलिमालवन्त। इद्धिभिसंखतमनो जितवा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि।४।

कत्वान कटठमुदरं इव गब्भिनीया, चिञ्चाय दुट्ठवंचन जनकायमज्झे। सन्तेन सोमविधिना जितवा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि।५।

सच्चं विहाय मतिसच्चकवादकेतुं, वादाभिरोपितमनं अतिअन्धभूतं।। पञ्ञापदीपजलिलो जितवा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि।६।

नन्दोवनन्दभुजगं विवुधं महिद्धि, पुत्तेन थेरभुजगेन दमापयन्तो। इद्धुपधेसविधिना जितवा मुनिन्दो, तं तेजसा भवुत ते जयमंगलानि ।७।

दुग्गाहदिठ्टिभुजगेन सुदठ्टहत्थं, ब्रम्ह विसुद्धि जुतिमिद्धि बकाभिधानं। ञाणागदेन विधिना जितवा मुनिन्दो, तं तेजसा भवतु ते जयमंगलानि।८।

एतापि बुद्ध जयमंगल अठ्ट गाथा, यो वाचको दिनदे सरते मतन्दी हित्वान नेकाविविधानि चुपद्दवानि, मोक्खं सुंखं अधिगमेय्य नरो सपञ्ञो।९।

मराठी अर्थ

महामंगल गाथा – 2

पराक्रमी वीर, हजार हात असलेला, जो वादळासारखा उठला,

आणि धर्माने शत्रू सैन्यावर विजय मिळवला, दान देऊन सुरुवात केली.

त्याच्या तेजाने तुमच्यासाठी विजय आणि शुभ होवो.

ज्याने विजयी धर्माने सर्व दुःखे विझवली,

आणि जंगलातील आगीसारख्या भयंकर शक्तींवर मात केली,

त्याच्या तेजाने तुमच्यासाठी विजय आणि शुभ होवो.

ज्याने अहंकाराच्या भयानक हत्तीला वश केले,

ते डोंगर आणि जळत्या जंगलासारखे होते,

त्याच्या दयाळू मेटाच्या पावसाने, तुमच्यासाठी विजय आणि शुभ होवो.

ज्याने खडतर आणि विश्वासघातकी मार्गावर मात केली,

तीक्ष्ण काट्यांनी भरलेली, उडणाऱ्या पक्ष्यांच्या वाटेसारखी,

त्याच्या अलौकिक शक्तीने, तुमच्यासाठी विजय आणि शुभ असो.

जाळ्यातील माशाप्रमाणे जो कपटीच्या काळोख्या गर्भात शिरला.

त्याच्या उपचारात्मक स्पर्शाने, तुमच्यासाठी विजय आणि शुभ होवो.

ज्याने खोट्या युक्तिवादाच्या धारदार भाल्याचा पराभव केला,

जे खोट्या विचारांचे पालन करतात त्यांच्याद्वारे वाढवलेले,

बुद्धांच्या बुद्धीने तुमच्यासाठी विजय आणि मंगल होवो.

ज्याने अहंकाराच्या सापाचा नाश केला,

आणि नंदा या महान नागाला शांत केले.

त्याच्या अलौकिक शक्तीने, तुमच्यासाठी विजय आणि शुभ असो.

तरीही, विजयाचे हे आठ श्लोक येथे पाठ केले जावोत,

सकाळी जेव्हा एखादी व्यक्ती बोलते तेव्हा त्यांना मुक्ती, आनंद आणि अंतर्दृष्टी आणा.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?