धम्म दीक्षा विधी

१ ) त्रिशरण पंचशील  २) आशिर्वाद  ३ ) सरणत्तयं  ४ ) २२ प्रतिज्ञा

त्रिशरण

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्बुध्दस्स |

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्बुध्दस्स |

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्ब्बुध्दस्स |

बुद्धं सरणं गच्छामि |

धम्मं सरणं गच्छामि |

संघं सरणं गच्छामि |

दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि |

दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि |

दुतियम्पि संघं सरणं गच्छामि |

ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि |

ततियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि |

ततियम्पि संघं सरणं गच्छामि |

पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामी ||१||

अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादिया||२||

कामेसुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामी||३||

मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामी||४||

सुरामेरयमज्ज पमादट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामी ||५||
||साधू||साधू||साधू||
आशिर्वाद
इच्छितं पत्थितं तुय्हं खीप्पमेव समिज्झतु |
सब्बे पुरेन्तु चित्तसंकप्पा छन्दो पन्नरसो यथा||१||
आयुआरोग्यं सम्पति सब्ब सम्पती मेवच|

ततो निब्बाण सम्पति इमिना ते समिज्झतु ||२||
सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनस्सतु |

मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीघायुको भवं ||३||

अभिवादनसीलिस्स निच्चं वुड्ढापचायिनो |

चत्तारो नम्रता वड्ढन्ति आयु वण्णो सुख बलं ||४||

भवतू  सब्ब मङगलं रक्खन्तु सब्ब देवता|

सब्ब बुध्दानुभावेन सदा सोत्थि भवंतु ते||५||

भवतू सब्ब  मङगलं रक्खन्तु सब्ब देवता|

सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोत्थि भवंतू ते ||६||

भवतू सब्ब  मङगलं रक्खन्तु सब्ब देवता|

सब्ब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवंतू ते ||७||

साधु ऽ साधु ऽ साधु
सरणत्तयं

नत्थिमे सरणं अञ्ञं, बुध्दो हे सरणं वरं |

एतेन सच्चवज्जने, हो तुम्ही हे जयमंगलं ||१||

सरणं अञ्ञं, धम्मो मे सरणं वरं | एतेन  सच्चवज्जने, हो तुम्ही हे जयमंगलं ||२||

नत्थिमे सरणं अञ्ञं, संघो मे सरणं वरं | एतेन सच्चवज्जेन, हो तु मे जयमंगलं ||३||
२२ प्रतिज्ञा

१. मी ब्रम्हा, विष्णु महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.

२. मी राम, कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.

३. मी गौरी, गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देव देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.

४. देवाने अवतार घेतले, यावर माझा विश्वास नाही.

५. बुद्ध हा विष्णूचा अवतार होय; हा खोटा आणि खोडसाळ प्रचार होय, असे मी मानतो/मानते.

६. मी श्राद्धपक्ष करणार नाही, पिंडदान करणार नाही.

७. मी बौद्ध धम्माच्या विरुद्ध- विसंगत कोणतेही आचरण करणार नाही.

८. मी कोणतेही क्रियाकर्म ब्राम्हणाच्या हातून करवून घेणार नाही.

९. सर्व मनुष्यमात्र समान आहेत असे मी मानतो/ मानते.

१०. मी समता स्थापण्याचा प्रयत्न करीन.

११. मी भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या अश्ट्टांग मार्गाचा अवलंब करीन.

१२. मी भगवंताने सांगितलेल्या दहा पारमिता पाळीन.

१३. मी सर्व प्राणीमात्रावर दया करीन व त्यांचे लालन पालन करीन.

१४. मी चोरी करणार नाही.

१५. मी व्यभिचार करणार नाही.

१६. मी खोटे बोलणार नाही.

१७. मी दारू पिणार नाही.

१८. प्रज्ञा शील आणि करुणा या बुद्ध  धम्माच्या तीन तत्वांची सांगड घालून मजे जीवन चालविन.

१९. मी माझ्या जुन्या मनुष्य मात्राला असमान व निच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा त्याग करतो/ करते व बौद्ध धम्माचा स्वीकार करतो/ करते.

२०. तोच सद्धम्म आहे, अशी माझी खात्री पटलेली आहे.

२१. माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो/ मानते.

२२. मी इत:पर बुद्धाच्या शिकवणी प्रमाणे वागेन अशी प्रतिज्ञा करतो/ करते.

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?