अठ्ठाविस बुद्ध परित्राण पाठ

अठ्ठाविस बुद्ध परित्राण पाठ

तण्डंह्करो महाविरो मेधंकरो महायशो सरणं करो लोकं हितो,

दिपड् करो जुतिन्धरो कोण्डञ्ञो जनप्पमक्खो ,

मंड्गंलो परिस्सत्थो,

सुमनो,

धिरो रेवती रतिवठ्ठनो शोभितो गुण सम्पन्नो,

अनोमदस्सी जनुत्तमो पदमोलोके पज्जोतो,

नारदा वर सारथी,

पथुतरो सब्ब लोकय्यो,

प्रियदर्शी नरासमो अत्थदेस्सी कारुणीको धम्मदस्सी तमोनुदो सिद्धात्थो आसय्यो,

लोकहिथो वरदसंवरो फुस्सोवरद सम्बुद्धो विपसी च अनुपमो शिखि सब्ब हितो,

विस्सभू सूखदायकंं,

सब्ब हितो सत्था वस्स भु सुख दायको||

 

 अठ्ठाविस बुद्ध परित्राण पाठ

जो महान वीर,  महान ऋषी,  महान वैभवाचा,  सर्व प्राण्यांचा आश्रय,  प्रकाशक,  अंधार दूर करणारा,  लोकांच्या मनाचा जाणणारा,  दयाळू, सर्वांचा आश्रय घेणारा,  शोभणारा आहे.  गुणांनी युक्त,  मानवांमध्ये सर्वोत्कृष्ट,  या जगातल्या लोकांसाठी मार्गदर्शक,  देवाच्या बरोबरीचा प्रिय,  धर्मदाता,  अज्ञान दूर करणारा,  सत्याची स्थापना करणारा,  अंधारावर विजय मिळवणारा,  मूर्त स्वरूप दयाळू,  ज्याने ध्येय गाठले आहे,  जगाचा रक्षक,  वरदान देणारा,  ज्ञान देणारा,  अतुलनीय,  शिखराच्या शिखरावर,  सर्व कल्याणाचा दाता,  सर्वांना आनंद देणारा,  पूर्ण करणारा. सर्व इच्छांची.”

Open chat
1
जय भीम, मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?