राजर्षी शाहू महाराज जयंती (२६ जून)

२६   जून
राजर्षी शाहू महाराज जयंती (1874)