सिध्दार्थ  महाविद्यालयाची स्थापना (20 जून)

20  जून
सिध्दार्थ  महाविद्यालयाची स्थापना (1946)