माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी व अन्य फी प्रदान करणे.

अ. क्र. योजना सविस्तर माहिती
1. योजनेचे नाव माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी परीक्षा फी व अन्य फी प्रदान करणे.
2 योजनेचा प्रकार राज्यस्तरीय योजना
3 योजनेचा उद्देश. शासन निर्णय क्र. इबीसी/1068/83567/जे, दिनांक 24 डिसेंबर, 1970 अन्वये ही योजना विजाभज प्रवर्गाकरीता लागू करण्यांत आली असून शासन निर्णय क्र. इबीसी/1094/प्र.क्र.91/मावक-2, दिनांक 29 ऑक्टोंबर, 1996 अन्वये विमाप्र प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा योजना लागू करण्यांत आली आहे. सदरहू प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे वय व उत्पन्न विचारात न घेता माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क ,परिक्षा शुल्क, वाचनालय फी, प्रयोगशाळा व क्रिडांगण फी प्रदान करण्यात येते.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे
त्याचे नाव
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
 • विद्यार्थी हा मान्यता प्राप्त शाळेत शिक्षण घेत असलेला असावा.
 • विद्यार्थ्याचे वय व उत्पन्नाची अट नाही.
 • विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावा.
 • एक वेळ नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला देखील सदरहू योजनाचा लाभ देता येतो.
 • त्याच वर्गात दोन वेळा नापास झालेल्यांना सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप
 • शासन मान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळेमधील इयत्ता 1ली ते 10वी मधील व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शहरी/ग्रामीण क्षेत्रानुसार द.म. रु.100/- ते 200/- या दराप्रमाणे शिक्षण फी ची प्रतिपूर्ती केली जाते.
 • शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, वाचनालय फी, प्रयोगशाळा फी दिली जाते.
 • इतर कोणतीही शैक्षणिक सवलत / लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही.
7 अर्ज करण्याची पध्दत
 • संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयास सादर करावेत.
 • बृहन्मुंबई बाबतीत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव
 • संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
 • सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर.
 • संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.

सांख्यिकी माहिती

(रु. लाखात )

अ. क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 91.74 29379
2 2013-14 85.66 32132
3 2014-15 141.62 23953
Open chat
1
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?