आंतरजातीय विवाह केलेल्या वधु-वरास ५० हजार रुपयाचे अनुदान !

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती 1 योजनेचे नांव आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना 2. योजनेचा प्रकार राज्य 3.…