मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना (19 जून)

19  जून
मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना (1950)